Tuần Chầu Lượt Giáo Xứ Thay Cho Giáo Phận


                                                       Kết quả hình ảnh cho hình Thánh Thể Chúa
CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban cho các vị mục tử của chúng con biết nói điều hay lẽ phải và thực thi những gì các ngài nói để danh Thiên Chúa được vinh quang và phúc lợi cho đời các ngài.

*Hát: Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu, tựa làn hương thơm bay lên Thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao, được như của lễ hiến trong sương chiều.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết nghe và chấp nhận điều hay lẽ phải các sứ giả của Chúa truyền dạy và tôn trọng sứ mạng của các ngài.

*Hát: Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu, tựa làn hương thơm bay lên Thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao, được như của lễ hiến trong sương chiều.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết yêu thương cầu nguyện và biết cách giúp các mục tử của chúng con nhận ra những sai trái trong lời nói và cách sống của các ngài.

*Hát: Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu, tựa làn hương thơm bay lên Thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao, được như của lễ hiến trong sương chiều.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa tha thứ, thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa các mục tử của chúng con, để nhờ các ngài chúng con biết sống đẹp lòng Chúa.

*Hát: Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu, tựa làn hương thơm bay lên Thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao, được như của lễ hiến trong sương chiều

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: giaoxuvinhson.com