Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu rước lễ lần đầu.

Hình ảnh - Kỷ niệm ngày 20 em TNTT trong giáo xứ xưng tội & chịu rước lễ lần đầu.
Giáo xứ Vinh Sơn - 06/11/2014
Hôm nay, Đức Ông Giuse Phạm Xuân Thắng đã c