Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ nhà

Hình ảnh - Thánh lễ chính tiệc tuần chầu giáo xứ nhà
Hình ảnh thánh lễ chính tiệc Giáo Xứ Nhà
Giáo xứ Vinh Sơn
Giáo xứ Vinh Sơn

Tác giả bài viết: BBT Giáo Xứ